El Baluard
Revista d'informació local i de cultura de Sarral

>> Le coffre à outils technologiques et pédagogiquesdes enseignants de la formation professionnelle du Québec

>>Carta de Població de Sarral (1180)

19 de gener de 2010

Carta original

CARTA DE POBLACIÓ I FRANQUÍCIA DE SARRAL (1)

12 de setembre de 1180

In Cristi nomine. Sit notum cunctis quos ego Ildelfonsus. Dei gratia rex Aragonum, comes Barchinone et marchio Provincie, dono, laudo et concedo omnibus populatoribus, presentibus atque futuris, ipsam populationem de Reyal quae olim nuncupatur Saduc, cum omnibus suis terris cultis et incultis et lignis, anquis, pascuis, arboribus, petris et petrariis, ingressibus et egressibus suis, et cum omnibus illis que ad usum hominum pertinere debent. Predictam autem populationem cum omni liberitate et salvetate eis dono absque omni censu, absque omni usatico, ita quod possint libere et quiete res suas et honores vendere et pignorare, dare et dimittere in vita et in morte cuicumque voluerint de suis similibus; militi,vero, de rebus militibus legare possint si voluerint. Retineo autem ibi mihi et meis melondinos et furnos et fabricam et justicias, rixas; exorquias et intestaciones et albergam ibi non requiram nec cucucias nisi quod ille excuguzator currat per villum sicut mos est istius patrie, et non sustineant alium damnum vel penam propter cuguciam. Predicta autem populatio affrontat ab oriente, in Monte Claro: a meridie, in Valle Orsera que vocatur Espades; hac sequent ipsa serra usque ad collum des Alzmaven, pergit strada et sequent de podio in podio et per serras et per valles et per planas usque ad Ollarios ad flumen aqua; ab occiduo affrontat in podio super Ollarios gissar, vadit in antea de podio in podio et per serras et per valles et per planas usque in podio super Olivella, hac sequent podio et serra et planis et vallis usque ad petra que vocatur Lamp; a parte circio sequent ipsa serra usque ad bassa de Fores, hac sequent totam serram usque ad gardiam de Oromir et terminatur usque ad gardiam de Piles; tamen terminatur per totam serram usque ad castrum que vocator Mont Claro. Quantum his terminis et affrontacionibus includunt, totum vobis laudo et concedo sicut melius dici vel intelligi potest ad vestrum bonum.

Actum est hoc II idus septembris, anno MCLXXX Dominice Incarnationis.

Signum Ildelfonsis, regis, comes Barcinone, marchio Provincie. Signum Alnaldi Petri, baiuli regale.

Signum Berengarii, Tarrachone archiepiscope.

Signum Berengarii de Vilafranca.

Signum Guillermi de Avinione.

Guillelmus de Cortes hoc scripsit precepto Guillelmi de Bassa, notarrii regis.

..........

Carta en català

CARTA DE POBLACIÓ I FRANQUÍCIA DE SARRAL (1)

12 de setembre de 1180

En el nom de Crist. Sigui de tots conegut que jo Alfons, per la gràcia de Déu rei d’Aragó, comte de Barcelona i marqués de Provença, dono, defineixo i concedeixo a tots els habitants, tant els actuals com els futurs, la població de Reial, que abans era anomenada Saduc, amb totes les seves terres, conreades i ermes, amb les fustes, aigües, pastures, arbres, pedres i pedreres, entrades i sortides, i amb totes aquelles altres coses que poden ésser útils als homes. Dono, doncs, la dita població, amb tota llibertat i descàrrec, als seus habitants sense cap mena de cens ni cap usatge de tal manera que puguin lliurement i pacíficament vendre i empenyorar les seves coses i propietats, donar i cedir en vida i en mort a qualsevol persona de la seva classe, i si ho volen podran llegar al cavaller aquelles coses de tipus militar.

Retinc però per a mi i els meus els molins i els forns i la ferreria i les justícies amb les seves entrades; no els requeriré però exòrquies ni intestacions, ni el dret d’acolliment ni tampoc les cugúcies, i en aquest cas només exigiré que hom que cometi el dit crim sigui passejat per la vila, segons el costum d’aquesta terra, sense cap altre dany ni pena per raó de la cugúcia.

La dita població limita per orient amb Montclar; a migdia amb Valldorsera, anomenat també Espades, i d’ací segueix per la mateixa serra fins a la guàrdia anomenada Coscol, i segueix per la mateixa serra fins al Coll de la Portella, i segueix la mateixa serra fins al coll de l’Alzmaven, prossegueix pel camí i continua d’espona en espona, i per serres i per valls i per planes fins a Ollers, fina a arribar al torrent; limita d’occident amb el puix de damunt d’Ollers Gissar, i després continua de puig en puig, i per les serres i les valls i les planes fins el puig de dmunt de Solivella, i segueix per espones, serres, planes i valls fins a la roca anomenada Llamp. De ponent segueix la mateixa serra fins a la bassa de Forès, i continua per l’espona fins a la guàrdia d’Oromir i d’ací a la guàrdia de Les Piles, continuant, no obstant, per tota la serralada fins al castell anomenat Montclar.

Tot el que resta inclòs dins els dits termes i fites, tot us ho defineixo i dono, segons ha estat dit i segons convé al vostre bé.

Fet els dos idus de setembre de l’Any de l’Encarnació del Senyor 1180.

Signe d’Alfons, rei, comte de Barcelona i marquès de Provença.

Signe d’Arnau Pere, batlle del rei.

Signe de Berenguer, arquebisbe de Tarragona.

Signe de Berenguer de Vilafranca.

Signe de Guillem d’Avinyó.

Guillem de Corts, ho va escriure per manament del notari del rei Guillem de Bassa.

..........

(1) Arxiu de la Corona d’Aragó. Cancelleria. Pergamins d’Alfons I. Núm. 298. Josep Mª Font i Rius. Carta de Població i Franquícia de Catalunya, I. Textos nº 160. Pàg. 222-333 (publicada).

Article extret de la web : http://www.sarral.net/elbaluard
Secció:  Biblioteca Virtual