El Baluard
Revista d'informació local i de cultura de Sarral

>> Le coffre à outils technologiques et pédagogiquesdes enseignants de la formation professionnelle du Québec

>>XXI CARTELL DE PREMIS LITERARIS REVISTA EL BALUARD

5 de maig de 2011
Autor(a) : 

1. La revista El Baluard de Sarral convoca el vint-i-unè Cartell de Premis Literaris d’acord amb aquestes bases generals i les específiques per a cadascun dels dos premis següents:

> XXI Premi de narrativa breu o assaig “Manuel Molas”

> XVI Premi de poesia “Adolf Andreu”

2. Temes. Es contemplen dos temes: Sarral i lliure.

3. Tramesa d’originals. Les persones que optin a algun dels dos premis esmentats hauran d’adreçar els seus treballs, personalment o per correu certificat, a: Revista El Baluard, C/ Hospital, núm. 3 (o bé pl. Església, núm. 1)- 43424- Sarral. Caldrà presentar el treball signat amb un pseudònim o lema, juntament amb el nom del concurs i tema, i, si s’escau, categoria en què es participa; a més, els concursants escriuran en un sobre tancat el pseudònim o lema a la part exterior i, dintre, les dades vertaderes de l’autor/a (nom i cognom, adreça, telèfon i DNI).

4. Jurat. Els treballs seran valorats per un jurat nomenat per la revista El Baluard, que resoldrà l’atorgament dels premis, els quals podran ser declarats deserts. El Jurat, la composició del qual es donarà a conèixer oportunament, desqualificarà els treballs que no s’avinguin a les bases generals i específiques de cada concurs. La decisió del jurat serà inapel•lable.

5. Premis. Els primers classificats i els finalistes en cada concurs i en cada tema rebran importants premis. A més tots els participants rebran un record. La revista El Baluard farà públics tots els guanyadors en el número 171, així com es compromet a publicar-ne els originals classificats.

6. Lliurament. Els premis de narrativa i poesia es lliuraran coincidint amb la diada de l’Aplec a l’Ermita dels Sants Metges, el diumenge 5 de juny de 2011.

7. El Baluard es reserva tots els drets sobre les obres, especialment les premiades, les quals no es retornaran als seus autors. En cas de publicació o difusió, El Baluard sempre haurà de citar el nom de l’autor. Qualsevol altra incidència no contemplada en aquestes bases serà resolta pel Jurat.

XXI PREMI DE NARRATIVA BREU O ASSAIG “MANUEL MOLAS”


(Patrocinat per la revista El Baluard)

1. Atesa la personalitat que dóna nom al premi, Manuel Molas, cronista local i primer director de la revista El Baluard en la segona època, poden optar a aquest premi els articles, narracions, redaccions en prosa que tractin sobre Sarral o bé siguin de tema lliure.

2. Els treballs presentats hauran de ser originals, inèdits i escrits en català.

3. Es distingiran tres categories prenent com a base l’edat: Grup A (fins a 10 anys), Grup B (d’11 a 15 anys) i Grup C (a partir de 16 anys).

4. L’extensió màxima permesa no ultrapassarà, en cap de les tres categories, els cinc fulls Din-A4, mecanografiats a doble espai o escrits amb lletra clara.

5. Només es podran presentar un màxim de 3 treballs per autor.

6. El termini de presentació de treballs finalitza el 27 de maig de 2011.

7. Es premiaran el primer classificat i finalista en cada categoria i tema. En la categoria C El Baluard lliurarà sengles premis de 50 euros, un per al guanyador en el tema Sarral i un altre per al vencedor en el tema lliure.

XVI PREMI DE POESIA “ADOLF ANDREU”

(Patrocinat pel Patronat de l’Ermita dels Sants Metges)

1. Tenint en compte la figura del doctor Adolf Andreu, el poeta per excel•lència de Sarral, poden optar a aquest premi totes aquelles composicions poètiques que tinguin com a font d’inspiració Sarral o bé siguin de tema lliure.

2. Els treballs presentats hauran de ser originals, inèdits i escrits en català.

3. Hi haurà dues categories segons l’edat: Infantil (fins a 15 anys) i Adulta (a partir de 16 anys).

4. L’extensió màxima permesa no ultrapassarà els cinc fulls Din-A4 mecanografiats a doble espai o escrits amb lletra clara.

5. Només es podran presentar un màxim de 3 treballs per autor.

6. El termini de presentació dels treballs finalitza el dia 27 de maig de 2011.

7. Es premiarà el primer classificat i el finalista de cada categoria i tema. En la categoria Adulta, el Patronat de l’Ermita dels Sant Metges lliurarà sengles premis de 50 euros, un per al guanyador en el tema Sarral i un altre per al vencedor en el tema lliure.

ORGANITZA
El Baluard. Revista d’informació local i de cultura de Sarral

PATROCINEN
Diputació de Tarragona
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Ajuntament de Sarral
Patronat de l’Ermita dels Sants Metges

COL•LABORA
CEIP “Salvador Ninot”

Article extret de la web : http://www.sarral.net/elbaluard
Secció:  Notícies